Boslandtrail-reglement

De BoslandTrail is een niet-competitieve wandeling met als uitdaging om 100 km te wandelen (of te lopen) door heen de Bosland natuur. We streven ernaar onze deelnemers naar zoveel mogelijk mooie natuurplekken te sturen zonder daarbij de aanwezige natuur en infrastructuur te beschadigen.

Dit deelnamereglement heeft de bedoeling de deelnemers van de BoslandTrail te informeren en om de veiligheid van deze deelnemers zoveel mogelijk te garanderen. De organisatie wenst vooral de Boslandnatuur te promoten maar wil daarnaast ook deelnemers, toeschouwers, bezoekers en partners bewustmaken van het enorme belang van het vrijwaren van onze overgebleven natuur.

Deelnemen aan deze trail kan individueel maar ook in team.
Deze uitdaging wordt georganiseerd door VZW BoslandTrail.

Deelnamereglement (PDF-versie)
Artikel 1
De BoslandTrail wordt georganiseerd door de VZW BoslandTrail.

Artikel 2
De BoslandTrail is een wandeltocht en geen wedstrijd. Deelnemen gebeurt vrijwillig en op eigen risico. Deelnemers die deze trail al lopend willen afleggen zijn daartoe vrij.

Artikel 3
Inschrijven gebeurt alleen op de wijze en onder de voorwaarden die door de VZW BoslandTrail worden bepaald. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 4
De deelnemer is verplicht het aangegeven wandelparcours te volgen.

Artikel 5
Tijdens het event is het de deelnemers op gelijk welke wijze verboden

 • wapens mee te dragen, al of niet zichtbaar
 • dieren mee te voeren, ter bescherming van de dieren zelf, de deelnemers en de lokale natuur.
 • gebruik te maken van een vervoermiddel
 • kinderwagens of andere een- of meerwielige voorwerpen, luidspelende radio’s of andere geluidsdragers mee te voeren
 • voorwerpen te dragen of mee te nemen die een gevaar kunnen betekenen voor de andere deelnemers
 • gebruik te maken van handbikes of andere ketting-aangedreven rolstoelen

Dit alles met uitzondering van datgene dat vooraf werd aangevraagd en werd goedgekeurd bij/door organiserend comité.

Artikel 6
De deelnemers, medewerkers en het publiek mogen op geen enkele wijze uiting geven aan een politieke of religieuze voorkeur tijdens het evenement.

Artikel 7
De kledij van de deelnemer dient in overeenstemming te zijn met de goede zeden.

Artikel 8
Overtredingen van dit reglement kunnen leiden tot onmiddellijke uitsluiting van deelname, ook aan volgende edities en zonder enige tegemoetkoming of terugbetaling.

Artikel 9
Aanwijzingen van de organisatie, politie en andere medewerkers dienen te worden opgevolgd en gerespecteerd. De wegcode is steeds van kracht op de openbare weg tenzij anders aangegeven.

Artikel 10
Alle betaalde inschrijvingsgelden zijn ten allen tijde verworven door de organisator.

Artikel 11
Met de inschrijving voor de BoslandNightTrail 50 km of BoslandTrail 100 km verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het reglement.

Artikel 12
De VZW BoslandTrail is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen, of elk ander door de deelnemer beweerd geleden nadeel.

Artikel 13
De organisator behoudt zich het recht voor de route, start- en aankomsttijden of -plaatsen te wijzigen, of de BoslandTrail geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weers- of andere omstandigheden door de organisator bepaald, al of niet in samenspraak met overheid of politie. Er bestaat ook in die gevallen geen recht op teruggave van het inschrijfgeld noch op vergoeding van gelijk welke schade.

Artikel 14
Deelnemen kan alleen vanaf het jaar waarin iemand 16 jaar wordt, om medische redenen.

Artikel 15
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de VZW BoslandTrail. Bij geschillen over de uitleg van reglementen is alleen de Nederlandse tekst hiervoor bindend. Rechtszaken zullen steeds behandeld worden door de rechtbank te Hasselt.

Praktische Info
Inschrijven individueel:

 • Voorinschrijvingen: het inschrijvingsgeld bedraagt € 54 voor onze deelnemers aan de BoslandTrail 100 km en €34 voor onze deelnemers aan de BoslandNightTrail 50 km.
 • Inschrijven gebeurt steeds via de website. Ter plaatse inschrijven is niet mogelijk.
 • De controlebadge wordt ter plaatse afgehaald de dag van de start. Zorg ervoor dat je verder op de hoogte blijft door middel van het lezen van onze nieuwsbrief. Wees op tijd!
 • Als je voor iemand anders inschrijft, mag je niet vergeten te vermelden of ze lid zijn van een wandelclub.
 • Parkeren kun je op de weides rondom zolang er plaatsen vrij zijn.
 • Na inschrijving (met online betaling) krijg je een e-mail als bevestiging van je inschrijving. Het volledige programma met alle verdere info krijg je in een tweede mail. De organisatie heeft voor ogen alle mogelijke info (startnummer, starttijden, wandelboekje met routes,…) uiterlijk twee maanden voor aanvang kenbaar te maken aan de deelnemers.
 • Het parcoursplan komt ook op de website, waarvan je het zal kunnen downloaden en afprinten.
 • Voor aanpassingen van inschrijvingen (vergeten bestellen van T-shirt – enkel bij voorinschrijving – en/of maaltijd, overzetten van een inschrijving op een andere naam, enz. ) wordt een administratieve kost van €5 aangerekend. Hiervoor neemt u best contact op met info@boslandtrail.be.

Start en aankomst

 • De controlebadges kunnen de dag van de tocht worden afgehaald op de start- en aankomstweide.
 • Locatie start- en aankomstweide: ‘Winnerfarm’, Winnerstraat 86, 3940 Hechtel-Eksel.
 • Start van de BoslandTrail 100 km: 11u00 (indien we zullen werken met twee startgroepen worden jullie daar verder over geïnformeerd) op zaterdag 29 september 2018.
 • Start van de BoslandNightTrail 50 km: 22u00 (indien we zullen werken met twee startgroepen worden jullie daar verder over geïnformeerd) op zaterdag 29 september2018.
 • De wandeltijd start pas als de deelnemer over de startmeet (scanning) stapt. Dit is verplicht, zoniet ben je niet officieel geregistreerd als deelnemer! Enkel zo kunnen wij tussentijden en eindtijd bezorgen.
 • Aankomst voor beide afstanden: zondag 30 september van 00u00 tot 17u00.
  Tijdens de tocht en bij aankomst
 • Elke controlepost heeft een eigen openings- en sluitingstijd die iedere deelnemer strikt moet respecteren.
 • Opgeven kan enkel bij de daarvoor aangegeven controleposten.
 • Iedereen die de tocht succesvol beëindigt, ontvangt ter plaatse een medaille en een diploma.
 • De organisatie voorziet in een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en is bijkomend niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Inschrijven in team:
Je kan enkel inschrijven als team voor de BoslandTrail 100 km. Niet voor de BoslandNightTrail 50 km. Je mag uiteraard op eigen initiatief samen proberen te blijven.

 • Voorinschrijvingen: het inschrijvingsgeld voor een team bedraagt € 216 voor onze deelnemers aan de BoslandTrail 100 km .
 • Inschrijven gebeurt steeds via de website. Ter plaatse inschrijven is niet mogelijk.
 • De controlebadge wordt ter plaatse afgehaald de dag van de start. Zorg ervoor dat je verder op de hoogte blijft door middel van het lezen van onze nieuwsbrief. Wees op tijd!
 • Als je voor iemand anders inschrijft, mag je niet vergeten te vermelden of ze lid zijn van een wandelclub.
 • Parkeren kun je op de weides rondom zolang er plaatsen vrij zijn.
 • Na inschrijving (met online betaling) krijg je een e-mail als bevestiging van je inschrijving. Het volledige programma met alle verdere info krijg je in een tweede mail. De organisatie heeft voor ogen alle mogelijke info (startnummer, starttijden, wandelboekje met routes,…) uiterlijk twee maanden voor aanvang kenbaar te maken aan de deelnemers.
 • Het parcoursplan komt ook op de website, waarvan je het zal kunnen downloaden en afprinten.
 • Voor aanpassingen van inschrijvingen (vergeten bestellen van T-shirt – enkel bij voorinschrijving – en/of maaltijd, overzetten van een inschrijving op een andere naam, enz. ) wordt een administratieve kost van €5 aangerekend. Hiervoor neemt u best contact op met info@boslandtrail.be.
 • Bij de start van de tocht moet elk team 4 leden tellen. Zij moeten samenblijven over het ganse parcours en zich samen laten registreren aan elk controlepunt (desgevallend zowel bij binnen- als buitengaan van het checkpoint).
 • Wanneer een teamlid gewond raakt of uitgeput is, moet hij door zijn teamgenoten naar het volgende checkpoint begeleid worden. Verwittig bij een ernstig letsel onmiddellijk de EHBO verantwoordelijke.
 • Onder geen enkele omstandigheid mag een teamlid alleen achterblijven. Wanneer iemand door zijn verwondingen niet meer op eigen kracht naar een checkpoint kan, moet een teamlid bij hem/haar blijven terwijl de anderen hulp halen.
 • Opgeven is enkel toegelaten aan de checkpoints. Als iemand wil stoppen, om welke reden ook, moet hij/zij de verantwoordelijke van het checkpoint op de hoogte brengen.
 • Breng uw gezondheid of uw leven niet in gevaar, geef beter tijdig op. De hulpdiensten en ordediensten mogen, mits instemming van de organisatoren, een ‘rode kaart’ uitreiken aan een deelnemer wanneer zij menen dat verder wandelen niet meer verantwoord is. Ook wanneer zij van oordeel zijn dat een team niet langer aan de voorwaarden voldoet om hun verantwoordelijkheid op te nemen. De deelnemer kan de wandeltocht niet hervatten en moet dan haar/zijn rugnummer inleveren.
 • Na registratie van de opgave van een teamlid, mogen de overblijvende 3 leden opnieuw vertrekken. Bij opgave van 2 teamleden, moeten de twee overgebleven teamleden zich aansluiten bij een ander team en dit registreren aan hetzelfde checkpoint. Elk team behoudt zijn naam en nummer tot aan de aankomst.
 • In elk geval moeten wandelaars zich altijd verplaatsen in een groep van minstens 3 personen.
 • Het parcours verlaten, zonder grondige reden en zonder de organisator te verwittigen (via de verantwoordelijke van een checkpoint), kan aanleiding geven tot een nutteloze zoektocht (waarvan de kosten ten laste vallen van het team) en tot uitsluiting van het team.
 • De sluitingstijden van checkpoints worden berekend op basis van de reële tijden van andere edities en in functie van de tijd die nodig is om het parcours af te leggen binnen om en bij de 30 uur. Wanneer een team aankomt na sluiting van een checkpoint, wordt het verplicht tot opgave. Wanneer het team ervoor kiest toch de wandeltocht verder te zetten, is dit op eigen verantwoordelijkheid. In sommige gebieden mag na zonsondergang niet meer gewandeld worden.
 • De aankomsttijd van een team wordt afgeklokt op het moment dat het laatste lid zich registreert aan de aankomst. BoslandTrail 100km per team is een teamuitdaging.
 • Rugnummer en controlechip moeten over het ganse parcours gedragen worden.
 • Het Verkeersreglement en Boswetboek zijn van toepassing. Auto’s zijn niet overal toegelaten. De organisatoren kunnen het aantal prioritaire parkeerplaatsen aan bepaalde checkpoints beperken. Gelieve het reglement en de aanwijzingen onderweg door de organisatoren te respecteren.
 • Op het ganse parcours, met inbegrip van de checkpoints, is het verboden vuur te maken en te roken. Honden zijn evenmin toegelaten.
 • Respecteer het leefmilieu! Laat geen afval achter op en rond het parcours; wat wordt meegebracht moet ook meegenomen worden en in de vuilbakken op de checkpoints gegooid.
 • Het is verboden voor supporters om hun team te ontmoeten buiten de checkpoints en ze te vergezellen op het parcours. Het niet-respecteren van deze regel kan bestraft worden met uitsluiting van het team.
 • De deelnemers zowel als de supporters zullen, enkele weken voor de wandeltocht, verwittigd worden van de verplichte en aanbevolen voorwerpen om mee te nemen op de tocht (eerste hulp, kledij, communicatie,….). De organisator zal de aanwezigheid van verplichte voorwerpen nakijken bij de registratie van de teams.
 • Gelieve de andere deelnemers en teams te respecteren. Tragere teams laten snellere voorbij gaan, vooral aan de start wanneer honderden mensen tegelijk vertrekken.
 • Deelnemers en andere aanwezigen geven BoslandTrail de toestemming om foto’s en video’s genomen in het kader van het evenement, te gebruiken voor haar interne en externe communicatie.